Last update 1.6.2018

SCANFIL

INFORMACJA O POLITYCE PRYWATNOŚCI DLA KANDYDATÓW DO PRACY

1 WPROWADZENIE

Niniejszy dokument opisuje w jaki sposób Scanfil Poland Sp. z o.o., Oddział w Mysłowicach (dalej “Scanfil”) i jego pracownicy przetwarzają dane osobowe kandydatów do pracy aplikujących do firmy Scanfil. Scanfil jest administratorem tych danych osobowych.

Jako administrator, Scanfil jest odpowiedzialny za dane osobowe kandydatów do pracy i za ich przetwarzanie. Zabezpieczenie Państwa prywatności i danych osobowych jest dla Scanfil kwestią najwyższej wagi. Zobowiązujemy się przestrzegać odnośnych wymagań dotyczących ochrony danych podczas przetwarzania Państwa danych osobowych. Środki i cele przetwarzania danych osobowych kandydatów do pracy są szczegółowo opisane w tym dokumencie.

2 ADMINISTRATOR DANYCH

Administrator Danych

Scanfil Poland Sp. z o.o., Oddział w Mysłowicach
Ul Brzezińska 59
41-404 Mysłowice
NIP 586-10-35-385
REGON 190855990

Osoba kontaktowa

Magdalena Szweda
Scanfil Poland Sp. z o.o., Oddział w Mysłowicach
Tel.: +48 539 190 729
Email: rodo.myslowice@scanfil.com

3 PODSTAWY PRAWNE ORAZ CELE PRZETWARZANIA

Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych Osobowych (UE) 2016/679 (“RODO”) ma zastosowanie do wszystkich przypadków przetwarzania danych osobowych kandydatów do pracy jako przepis o charakterze ogólnym.

Przetwarzanie danych osobowych musi być zawsze oparte na podstawach prawnych zawartych w RODO. Przetwarzanie danych kandydatów do pracy jest oparte na następujących podstawach prawnych:

  • Przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań na życzenie osoby której dane dotyczą, poprzedzających podpisanie umowy o pracę
  • Obowiązek zdefiniowany w przepisach prawa, któremu podlega Scanfil
  • Zgoda osoby której dane dotyczą, ze względu na odpowiednie uregulowanie prawne
  • Uprawniony interes Scanfil, którym mogą być, na przykład: zapewnienie bądź poprawa bezpieczeństwa danych lub bezpieczeństwa pomieszczeń i sieci danych; zapobieganie oraz wyjaśnianie podejrzeń oszustw lub nadużyć; oraz ochrona mienia Scanfil

Dane osobowe kandydatów do pracy są przetwarzane w szczególności dla następujących celów:

  • Rekrutacja; otrzymywanie i przetwarzanie dokumentów aplikacyjnych;
  • Przeprowadzanie ocen / testów osobowości i umiejętności;
  • Utrzymywanie bazy CV
  • Informowanie kandydatów o pozytywnym bądź negatywnym wyniku procesu rekrutacji, a także inna komunikacja pomiędzy Scanfil a kandydatem do pracy.

4 KATEGORIE DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZANYCH PRZEZ SCANFIL

Scanfil może przetwarzać niżej wymienione dane osobowo bezpośrednio niezbędne w procesach przetwarzania wymienionych powyżej. Te niezbędne dane osobowe mogą być skategoryzowane następująco:

  • Imię i nazwisko kandydata
  • Data urodzenia
  • Numer PESEL
  • Dane kontaktowe (takie jak adres, numer telefonu i adres email)

Informacje związane z dopasowaniem kandydata do oferowanego wakatu, takie jak

  • Informacje dotyczące doświadczenia zawodowego, kwalifikacji oraz wykształcenia
  • Wyniki testów osobowości i zdolności, lub inne dane dotyczące testów dopasowania

Inne informacje uzyskane od kandydata do pracy, takie jak

  • Dokumenty aplikacyjne i załączniki do nich

Inne informacje zebrane w trakcie procesu rekrutacji, takie jak

  • Notatki sporządzone przez osoby prowadzące rozmowę kwalifikacyjną
  • Komunikacja pomiędzy kandydatem do pracy a Scanfil

Dane zebrane w procesie monitoringu, takie jak

  • Dane zebrane od kandydata do pracy w procesie korzystania z systemów rekrutacyjnych Scanfil
  • Dane związane z monitoringiem wizualnym oraz innymi zapisami związanymi z nadzorem elektronicznym

5 JAK WYKORZYSTUJEMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE W PROCESIE REKRUTACJI

W procesie rekrutacji wykorzystujemy testy osobowości. Kandydat […] może zostać poproszony o wypełnienie testu lub przystąpienie do innego procesu oceny umiejętności. Te procesy wymagają Państwa zgody i są przeprowadzane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wyniki Państwa testów mogą być porównywane z wcześniej określonym profilem osobowościowym na danym stanowisku. Profil ten może być oparty na kompetencjach i innych parametrach związanych z rekrutowanym stanowiskiem. Wyniki testu mogą stanowić podstawę podjęcia decyzji na temat Państwa dalszego uczestnictwa w procesie rekrutacji.

6 POWIERZENIA I UJAWNIENIA DANYCH OSOBOWYCH

Scanfil może dokonywać powierzenia danych osobowych kandydatów do pracy stronom trzecim w celach przetwarzania opisanych w tym dokumencie. Kiedy dane osobowe są powierzane podmiotowi który przetwarza je w imieniu Scanfil (tj. administratora danych), Scanfil za pomocą umowy zapewnia, że dane osobowe są przetwarzane wyłącznie dla celów opisanych w tym dokumencie, a także że dostęp do danych osobowych jest dany wyłącznie osobom które wymagają go ze względu na pełnione obowiązki.

  • Podmioty przetwarzające: Scanfil może powierzać dane osobowe podmiotom przetwarzającym, aby wykonywały one zadania i usługi im zlecone. Zadania podmiotów przetwarzających są związane na przykład z testami osobowości i umiejętności, zarządzaniem procesem rekrutacji, dostarczaniem i zarządzaniem urządzeniami / sprzętem, systemami danych i oprogramowaniem, jak również dostarczaniem innych usług przetwarzania danych.
  • Powierzenia bądź ujawnienia innym jednostkom w ramach Grupy Scanfil

Niektóre podmioty przetwarzające współpracujące ze Scanfil są zlokalizowane poza terenem Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Scanfil zapewnia, poprzez odpowiednie umowy, że te jednostki posiadają odpowiednie środki zabezpieczeń danych w ramach swojej działalności, a więc powierzenie danych jest zabezpieczone w adekwatny sposób. Więcej informacji na temat przetwarzania transgranicznego danych osobowych pracowników oraz odpowiednich zabezpieczeń stosowanych w ich ramach jest dostępne od osoby kontaktowej wymienionej w Sekcji 2 niniejszego dokumentu.

Scanfil ujawnia dane osobowe na przykład jednostkom administracji i swoim dostawcom usług, w ramach dozwolonych bądź wymaganych aktualnymi przepisami.

7 OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Scanfil przechowuje dane osobowe kandydatów do pracy zgodnie z odpowiednimi przepisami tylko tak długo, jak jest to niezbędne dla celów przetwarzania określonych w niniejszym dokumencie. W momencie kiedy dane osobowe przestają być niezbędne do tych celów, zostają one usunięte z systemów danych Scanfil oraz z innych zbiorów.

Ogólny maksymalny okres przechowywania danych osobowych kandydatów do pracy wynosi 1 rok od momentu zakończenia procesu rekrutacyjnego.

8 PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych Osobowych nadaje osobie, której dane dotyczą pewne prawa, w oparciu o które może w wielu sytuacjach podejmować decyzje dotyczące przetwarzania swoich danych osobowych. Osoba, której dane dotyczą może korzystać z poniższych praw względem Scanfil, w zakresie w którym Scanfil działa jako administrator danych osobowych tej osoby.

  • Prawo dostępu: Osoba której dane dotyczą ma prawo żądać od administratora po-twierdzenia, że przetwarza on dane osobowe dotyczące tej osoby, oraz uzyskać dostęp do tych danych. Administrator danych może poprosić osobę, której dane dotyczą, o sprecyzowanie zakresu tego żądania, między innymi w odniesieniu co do szczegółowych danych które mają zostać udostępnione.
  • Prawo do sprostowania danych: Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe, lub uzupełnienia niekompletnych danych przetwarzanych przez administratora.
  • Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”): Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora usunięcia dotyczących jej danych osobowych, a administrator ma obowiązek usunąć te dane osobowe, jeżeli nie ma już podstawy prawnej do przetwarzania tych danych, lub gdy prawny bądź też wynikający z umowy obowiązek przechowywania danych osobowych, wiążący administratora zakończył się, lub też gdy osoba której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych.
  • Ograniczenie przetwarzania: W pewnych przypadkach, zdefiniowanych w prawie, osoba której dane dotyczą może mieć prawo żądać od administratora ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych.
  • Prawo do przenoszenia danych: Osoba której dane dotyczą może, w pewnych przypadkach określonych prawem, mieć prawo otrzymać swoje dane osobowe przetwarzane przez administratora w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, oraz ma prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony pierwotnego administratora.
  • Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych: W określonych przypadkach, osoba której dane dotyczą może mieć prawo zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych. To prawo ma zastosowanie zwłaszcza w tych sytuacjach, kiedy podstawą przetwarzania danych osobowych jest uprawiony interes administratora. W takim przypadku administrator musi przychylić się do żądania osoby której dane dotyczą, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
  • W zakresie, w jakim przetwarzanie danych osobowych zostało oparte o jednoznaczną zgodę osoby której dane dotyczą, ma ona prawo, w dowolnym momencie, wycofać swoją zgodę na przetwarzanie.

W pewnych przypadkach kandydat do pracy może mieć możliwość dostępu i skorygowania swoich danych osobowych za pośrednictwem usług / środków elektronicznych udostępnionych przez Scanfil. W innych przypadkach, takie żądania powinny być kierowane do osoby kontaktowej wymienionej w sekcji 2 niniejszego dokumentu.

Ponadto, osoba której dane dotyczą ma prawo skierować skargę do odpowiednich organów administracji, uprawnionych do nadzoru przetwarzania danych osobowych przez administratora, określonych przepisami prawa. Tym organem jest Biuro Generalnego Inspektora Danych Osobowych, ul Stawki 2, 00-193 Warszawa.

9 ZMIANY DO NINIEJSZEGO DOKUMENTU

Scanfil może, od czasu do czasu, wprowadzać zmiany do niniejszego dokumentu. Data zmian w tym dokumencie jest uwidoczniona w sekcji „Ostatnia aktualizacja” na górze każdej ze stron tego dokumentu / strony internetowej. Scanfil zachęca Państwa do przeglądania niniejszego dokumentu pod kątem jakichkolwiek zmian.

© Copyright Scanfil 2018. All rights reserved.

Invest to the
future growth

Latest